%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9

اصول نقشه خوانی و آشنایی با مدارات هیدرولیک

♦ محتوای دوره:

• آشنایی با اصول کنترل و مفاهیم سیستم های پنوماتیک و برقی و بررسی مزایا و معایب هر کدام.
• مفاهیم و قوانین اساسی در هیدرولیک صنعتی.
• آشنایی با ساختمان مدارات هیدرولیکی شامل (انواع عملگرها، شیرها و مدار پاور پک).
• آشنایی با استاندارد DIN/ISO1219 در نامگذاری و شناسایی نماد استاندارد شیرها و المانهای هیدرولیکی.
• اصول نقشه خوانی مدارهای هیدرولیک.
• استفاده از نرم افزار Fluid Simulation Hydraulicsدر طراحی مدارات هیدرولیک.

                  زمان دوره: ۱۶ ساعت