هیدرولیک پیشرفته

محتوای دوره:

 • رلیفهای های پیلوتی شناخت انواع آن ها وموارد کاربرد آنها

((External drain,Internal drain, Pilot stage,Over center valve,…                     

 • روشهای مختلف طراحی مدار power pack تجهیزات هیدرولیکی ( مدار دو پمپه ،استفاده

از آکومولاتور، پمپهای دبی متغیر و ..)

 • کاربرد شیرهای تابع فشار در مدارات کنترل هیدرولیکی
 • شناخت رگلاتور جریان سه راهه ؛ تحلیل نحوه کارکرد ، موارد کاربرد آن در مدارات هیدرولیکی و مقایسه آن با رگلاتور جریان دو راهه
 • بررسی مدار کنترل سرعتBleed off
 • بررسی شیرهای پروپورشنال در کنترل سرعت
 • آشنایی با روش های تقسیم جریان (Flow divider) با استفاده از مدارات عملی(۱۰ روش)
 • آشنایی با آکومولانورها(انواع آن مزایا و معایب آن ها،موارد کاربرد،روش های انتخاب آنها و نحوه طراحی آنها)با استفاده از مدارات عملی .           در پرسها و دستگاههای هیدرولیکی
 • پمپهای دبی متغیر(شناخت آنهاو موارد کاربرد آنها و ملاحظات طراحی و انتخاب پمپهای هیدرولیکی
 • (Pressure compensatoer,constant power,load sensing,FLR,. ) 
 • تحریک شیرهای هیدرولیکی(تحریک مستقیم وتحریک پیلوتی) و معرفی انواع تحریک پیلوتی و ساختمان شیرهای پیلوتی
 • انواع روشهای مونتاژ شیرهای صنعتی(Valve Instalating) (شامل شیرهای یدکی افقی،عمودی،مدولار)
 • شیرهای کارتریجی (آشنایی با ساختمان آنها ،انواع آن و بررسی کاربرد آنها در مدارات هیدرولیکی

مدت دوره؛ ۳۲ساعت ( ۴ روز)

پیش نیاز: هیدرولیک پایه