دوره هیدرولیک پایه

مدت دوره ۲۴ ساعت (۳ روز)

محتوی دوره:

 • اصول سیستم های کنترل و مقایسه عملگرهای صنعتی (actuator) و بررسی مزایا و معایب هر کدام (الکتریکی ، پنوماتیکی، هیدرولیکی)
 • تعاریف هیدرولیک و قوانین فیزیکی حاکم بر هیدرولیک ( ویسکوزیته ، فشار ، دبی ، عوامل تاثیرگذار بر افت فشار و….)
 • پمپ های هیدرولیکی (انواع آن شامل پمپهای چرخدنده ای ،تیغه ای ، پیستونی و… ویژگی هر یک از آنها و عوامل موثر در انتخاب پمپ ها)
 • آزمایش بدست آوردن نمودار عملکرد پمپ های هیدرولیکی
 • رلیف ولو و انواع آن (بدست آوردن آستانه عملکرد رلیف بصورت عملی)
 • عملگرهای هیدرولیکی (شامل عملگر خطی و دوران محدود و هیدرو موتورها)
 • تقسیم بندی شیرهای هیدرولیکی بر اساس عملکرد و آزمایش عملکرد آنها و روشهای نام گذاری شیر ها بر اساس استاندارد DIN/ISO1219
 • تقسیم بندی شیرها بر اساس طراحی داخلی و ملاحظات مربوط به over lapping آنها در سفارش شیر
 • آزمایش جلوگیری از خزش جک (خالی کردن جک) و روش جلوگیری از آن ( delockable & double delockable vavles)
 • شناسایی و نحوه کار شیرهای کنترل سرعت و روش کنترل سرعت با شرایط وابستگی به بار و آزمایش مداراتmeter in وmeter out  و مقایسه آنها با هم
 • بررسی تحلیلی خرابی بر اثر کاویتاسبون و میکرو دیزل در شیر های هیدرولیکی و راههای برطرف کردن آن
 • شناسایی شیر رگلاتور جریان دو راه و روش کنترل سرعت بدون وابستگی به بار
 • آزمایش کاربرد آن با استفاده از شیر counter balance و روش خنثی کردن بار های کششی در فرایند کنترل سرعت
 • شیرهای کنترل فشار انواع آن و کاربرد آنها با استفاده از مدرات مختلف
 • طراحی مدارات ایجاد سرعت برابر در رفت و برگشت در کابل های هیدرولیکی و بررسی آن(شامل مدارات گرتز ، بازیافت و ...)

پیش نیاز؛ دیپلم