• ارائه مشاوره فنی و تهیه گزارشات تکنیکال مورد نیاز در زمینه خرید و فروش تجهیزات صنعتی و قراردادهای خرید خدمات فنی اعم از داخلی و خارجی به مدیریت

 مشاوره و بازرسی و نظارت بر خرید کالاهای فنی شامل موارد زیر می باشد :

  • تطبیق کالا با مشخصات فنی و استانداردها
  • ممانعت از ورود کالاهای معیوب جهت کاهش هزینه های برگشت و یا تعمیر کالاهای معیوب
  • اطمینان از کارکرد دراز مدت و مطمئن تجهیزات در حد امکان و …)
  • مشاوره، نظارت و بازرسی در زمینه طراحی، نصب و اجرای خطوط تولید و تجهیزات مربوط به آن شامل خط اصلی و یوتیلیتی

مطابق با نمودار زیر مراحل ساخت و تحویل و نصب و راه اندازی تجهیزات و یا خط تولید به قرار زیر می باشد و مشاور فنی در تمام این مراحل کار نظارت و بازرسی بر کلیه قسمتهای فرآیند را بر عهده خواهد داشت و وظیفه تنظیم  گزارشات پیشرفت مراحل پروژه را به مدیریت بر عهده خواهد داشت.

موضوعات اصلی در زمینه به قرار زیر می باشد:

  • مشاوره و نظارت بر فرآیند خرید تجهیز و یا خطوط تولید از زمان قبل از تنظیم قرارداد تا تحویل تجهیز و انجام بازرسی های ادواری از تامین کننده بمنظور اطمینان از انجام کار طبق نقشه ها و مشخصات درج شده در سفارش ، اطمینان از صورت گرفتن آزمایشهای لازم تجهیزات، اطمینان از تحقق ایمنی در کارها، ممانعت از رخداد عیوب و اجتناب از تعمیرات ناخواسته، حفظ سرعت انجام پروژه بر اساس ملاحظات کیفی و ارایه گزارشات پیشرفت به مدیریت ارشد جهت اطلاع و پرداخت تعهدات مالی قرارداد به پیمانکار
  • بازرسی و نظارت بر پروسه تحویل تجهیز شامل تحویل در محل سازنده ، ارسال و حمل، نصب ، پیش راه اندازی

( Precommissioning )، راه اندازی (Commissioning) ، شروع (Start Up) ، عمیلات بهره برداری  (Routine Operation) و انجام تستهای عملکردی ( Performance Test) جهت اطمینان از تحویل درست و مناسب دستگاه یا خط تولید و ارایه گزارش پیشرفت پروژه جهت نحوه تسویه حساب با پیمانکار به مدیریت ارشد