images (9)

ورود فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف کسب و کار، همواره علی رغم چالش های اولیه، فضای گسترده ای را نیز در مقابل چشمان ذینفعان سازمان می گشاید.

عرصه نگهداری و تعمیرات (نت) از حرکت سریع به سمت تکنولوژی اطلاعات مثل تمام عرصه های کسب و کار استقبال می کند. سیستم های کامپیوتری نگهداری و تعمیرات (CMMS) با به کارگیری فناوری اطلاعات به دنبال ایجاد بهره وری و دستیابی به منافع بیشتر در مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان هستند.

CMMSبه عنوان نگهدارنده شریان اصلی حیات بخش نگهداری و تعمیرات، یعنی داده ها و اطلاعات مرتبط، اهیمیت دو چندانی در فرایند ها و سیستم های نگهداری و تعمیرات از جمله نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) خواهد یافت و شاخص های کلیدی عملکردی (KPI) نیز مؤثر خواهد بود. یکپارچه سازی کل فرایند planning & Scheduling با سایر جریان های اطلاعاتی درون سازمان از طریق یک نرم افزار جامع و غیر جزیره ای نیز از دیگر ضروریات نت در دنیای امروز است.

امروزه ضرورت و فواید سیستم های کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) برای مدیران صنایع امری آشکار است. تسریع و تسهیل امور نت با بیشترین بهره وری و دقت به همراه ذخیره و ثبت اطلاعات و داده‌ های دارایی های فیزیکی به منظور تحلیل های آتی یکی از نتایج مستقیم بهره گیری از این سیستم ها است.

با وجود اینکه CMMSدر بسیاری از سازمان ها وجود دارد، اما گاهاً کمترین بازدهی را نیز از خود نشان می دهد. یک CMMS متناسب با نیازهای سازمان شما باید بتواند به طور مؤثری مشکلات بخش نت را کاهش و اثر بخشی آنها را افزایش دهد.

گروه آموزشی هورداد ابتدا نیاز ‌های واقعی بخش مدیریت دارایی های فیزیکی سازمان شما را با انجام ارزیابی تدوین می نمایند و سپس بر اساس آن به شما در انتخاب یک CMMS متناسب با نیاز های سازمان شما کمک خواهد کرد. این ابتدای مسیر است چرا که انتخاب نرم‌افزار متناسب، با توجه به ماهیت و نیاز سازمان اگرچه امریست کلیدی، اما کافی نیست. برای موفقیت در پروژه پیاده سازی CMMS می­بایست پیش از آغاز پروژه، بستر اطلاعاتی و اجرایی آن محیا شود همچنین وحدت و ثبات کافی در رویه ها حاصل شود که در این راه نیز مشاوران ما به دلیل شناخت جامع دو سویه از نیازهای آتی نرم افزار و نیاز‌های فعلی سازمان، برای پر کردن شکاف موجود برنامه ریزی خود را ارائه می دهند.