تصویر مرتبطدوره پایش وضعیت براساس آنالیز روغن

  • معرفی دوره:
  • آشنایی با تاریخچه پایش وضعیت بر اساس آنالیز روغن
  • آشنایی با مشخصات مهم روغن و کارکرد آن در تجهیزات مختلف
  • روش نمونه گیری شامل تعیین نقاط نمونه گیری، تعیین فواصل نمونه گیری، ظروف نمونه گیری
  • آشنایی با انواع آزمایشهای روغن و کاربرد آنها در تجهیزات مختلف
  • آشنایی با تفسیر نتایج آزمایش و پیش بینی روند فرسایش
  • مروری بر صرفه جویی اقتصادی بدست آمده از آنالیز روغن

مدت زمان دوره ۲ روز (۱۶ ساعت)