محتوای دوره:

–  تدابیر امنیتی وحفاظتی برای پیشگیری از سرقت انبار ومراکز ذخیره سازی  وتوزیع کالا

– اصول شناسایی آسیب پذیری انبارها و راه های تامین امنیت  وپرکردن حفره های خطر ساز

– آشنایی با عوامل ایجاد کننده جرم وشناسایی وبررسی افراد وعوامل موثر در ایجاد نا امنی انبار

-اصول علمی نحوه  صحیح گشت زنی ،نظارت و مراقبت های محیطی

– اصول نظارت بر ورود و خروج افراد، کالا و وسایل نقلیه

–    نقش تجهیزات الکترونیکی وفن آوری های نوین حفاظت فیزیکی در ایجاد امنیت انبار واماکن وتاسیسات

–   اصول علمی وحرفه ای شناسایی افراد مشکوک واشیاء مشکوک در جهت ایجاد امنیت

–   اصول بازرسی بخشهای مختلف محیط، ساختمان و اماکن و تاسیسات

     روشهای ارزیابی مدارک، اسناد و مجوزها در واحد انتظامات

   –   روش های صحیح تنظیم صورتجلسه وگزارش نویسی انتظامی

   – تدابیر حفاظتی برای مناطق امن ذخیره سازی کالاهای استراتژیک وبا ارزش

   – شش عامل ارزیابی اولیه برای امنیت مراکز ذخیره سازی ،توزیع و انبار کالاهای استراتژیک

 – بررسی نقش تکنولوژی RFID در تامین امنیت انبار