image

 

مدیریت تعمیرات اساسی شامل المان هایی از جمله تعیین زمان انجام تعمیرات اساسی، تعیین فعالیت های پیش اورهال، تعیین فعالیت های اورهال، برنامه ریزی دقیق و جزء به جزء، بودجه ریزی اصولی، مدیریت پیمانکاران و پیش بینی شرایط بحرانی است. مدیریت صحیح تعمیرات اساسی منجر به افزایش قابلیت اطمینان و بهره وری، کاهش چشمگیر هزینه های انجام اورهال، کاهش حوادث ایمنی و محیط زیستی در سازمان می شود.

در بسیاری از صنایع، حتی صنایع بزرگ و بنام، مدیریت تعمیرات اساسی بدون اینکه سازمان از آن اطلاعی داشته باشد، به شیوه نادرست و غیر کارآمدی انجام می شود و این امر نه تنها هزینه ها و زمان انجام اورهال را افزایش می دهد که منجر به حوادث ایمنی و محیط زیستی نیز می شود. از دیگرعواملیکهدر تعمیراتاساسیموجبدوبارهکاری میشود،عدممستندسازیهایمتناسبو هدفمندفعالیت ها، پیش از تعمیرات اساسی و همچنین تجارب پروژه های قبلیاست.

مشاوران و متخصصان گروه آموزشی هورداد با تکیه بر دانش و تجربه بین المللی در صنایع مختلف دنیا، با انتقال دانش و تجربیات خود به سازمان، در کنار شما برای تبدیل پروژه تعمیرات اساسی به یک پروژه موفق خواهند بود.