محتوای دوره:

 • تعریف بحران وشرایط بحرانی
 • تجسم‌ و پیش‌بینی‌ بحران‌
 • ریشه های بحران
 • میزان بهره گیری از استراتژیهای بازدارندگی در خلال بحران
 • تعریف مدیریت بحران و تاریخچه شکل گیری مفهوم مدیریت بحران
 • اهداف مدیریت بحران
 • تعریف مراحل مختلف بحران
 • چگونگی تشکیل تیم مدیریت بحران
 • وظایف مدیریت بحران
 • شناخت انواع تهدیدات و حوادث بحران زا
 • اثرات بالقوه بحران بر سازمانهای مختلف
 • آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه
 • تیم واکنش شرایط اضطراری
 • نقش واحد انتظامات درپیشگیری ومدیریت بحران
 • انواع بحران ها و نحوه مقابله با آنها
 • تجزیه و تحلیل حادثه
 • شش گام موثر در مدیریت بحران
 • بررسی خطرات احتمالی حاصل از بحران برای سازمانها
 • چگونگی مقابله با بحرانهای بالقوه
 • نقش کلیدی و استراتژیهای ارتباطات در زمان وقوع بحران
 • راه های حل و فصل و خاتمه دادن به بحران
 • تعریف ومفاهیم ( اجتماعات ،تظاهرات ، شورش ، فاجعه)
 • مراحل شکل گیری اجتماعات
 • علت هاو دلایل ایجاد اجتماعات
 • عوامل روانی موثر در بوجود آمدن اجتماعات
 • انواع اجتماعات با توجه به الگوهای رفتاری ، وعلایق وانگیزه های آنان
 • اعمال اجتماعات گوناگون و راه های پیشنهادی مقابله با آنان
 • روش های کنترل اجتماعات خطرناک
 • مسئولیت ورفتار واحد انتظامات در مدیریت بحران وکنترل اجتماعات