مدت دوره ۲ روز(۱۶ ساعت)

سرفصل دوره:آشنایی با چرخ دنده ها و مزایاو معایب  آنهانسبت به سیستمهای انتقال قدرت چرخ و زنجیر و چرخ تسمه،انواع چرخ دنده براساس پروفیل دندانه ها، انواع چرخ دنده هاو موراد کاربرد آنها (ساده، مارپیچ، سیکلویید، حلزونی و…)،بررسی خرابی چرخ دنده ها

1