دوره پنوماتیک پایه

مدت دوره :۲۴ ساعت (۳روز)

محتوای دوره:

 • اصول سیستم های کنترل
 • مقایسه عملگرهای صنعتی (actuator) و بررسی مزایا ومعایب هر کدام (الکتریکی ، پنوماتیکی ، هیدرولیکی )
 • تعاریف پنوماتیک و مزایای پنوماتیک و قوانین فیزیکی حاکم بر پنوماتیک ( فشار ، دبی ،قوانین مربوط به گازها و….)
 • کمپرسورها (شامل انواع آن شامل ،ویژگی هر یک از آنها و عوامل موثر در انتخاب کمپرسورها)
 • تقسیم بندی شیرهای پنوماتیکی بر اساس عملکرد و آزمایش عملکرد آنها و روشهای نام گذاری شیر ها بر اساس استاندارد DIN/ISO1219
 • تقسیم بندی شیرها بر اساس طراحی داخلی و نکات مهم در سفارش شیر (MONO STABLE,BIO STABLE,…)
 • نحوه کار شیرهای AND ,OR و طراحی مدارهای مربوط به آن
 • نحوه کار شیرهای کنترل سرعت، شناخت انواع آن و آزمایش مداراتmeter in وmeter out و مقایسه آنها با هم
 • نحوه کار شیرهای تخلیه سریع و طراحی مدارهای مربوط به آن
 • طراحی مدارات خود نگهدار تقدم با استارت و استپ
 • نحوه کار شیرهای ۵/۳ و انواع آن و طراحی مدارهای مربوط به آن
 • نحوه کار شیرهای تایمر پنوماتیکی ON DELAY , OFF DELAYو طراحی مدارهای مربوط به آن
 • نحوه شماره گذاری شیرها در مدارات پنوماتیکی DIN/ISO1219
 • عملگرهای پنوماتیکی(شامل عملگر خطی و دوران محدود و موتورهای پنوماتیکی، سیلندرهای بدون شفت RODLES) و محاسبات مربوط به انتخاب سیلندرها یک طرفه و دوطرفه
 • نحوه کار بلوک شیر مدار ایمنی دو دستی Two Hand Safety Block و بستن مدارات آن
 • شیرهای کنترل فشار انواع آن شامل شیرهای تابع فشار ، رگلاتور فشار، محدود کننده فشار کاربرد آنها با استفاده از مدرات مختلف
 • آشنایی با اجزاء سیستم تولید و اماده سازی هوای فشرده (شامل فیلترها، روغن پاشها، خشک کن ها و …) محاسبات خطوط لوله در یک سیستم پنوماتیک
 • آشنایی با واحد مراقبت و اجزا آن

پیش نیاز :دیپلم