لیست دوره های مدیریتی :

اصول مدیریت وسرپرستی

مدیریت خلاق

مدیریت استراتژیک

 مدیریت دانش

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت رفتار سازمانی

روشهای تصمیم گیری و حل مسئله

مدیریت خلاقیت و نوآوری

مدیریت تغییر و تحول

هوش هیجانی

 مدیریت تغییر و تحول

مدیریت منابع انسانی

مدیریت اجرایی

 آسیب‌های شغلی در مدیریت

خودارزیابی برای مدیران

اصول و مبانی سازماندهی

 اصول و مبانی نظارت و کنترل

 توانمندسازی مدیران صنعتی قرن ۲۱ (موج سوم)

مهندسی ارزش

 آسیب‌های شغلی در مدیریت

آموزش اندیشه های نو در مدیریت

مدیریت در سازمانهای پیچیده

مدیریت در سازمانهای چابک

 

برخی از دوره های آموزشی  فنون اداری

آئین نگارش و مکاتبات اداری

اصول گزارش نویسی

منشی گری و مدیر دفتری حرفه ای

اصول بایگانی و طبقه بندی اسناد و مدارک

مهارتهای فروشندگی حرفه ای

اصول و فنون مذاکره

اخلاق حرفه ای

مهارتهای ارتباطی در رفتار سازمانی

 روشهای ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری در کارکنان

روان شناسی صنعتی و کاربرد آن

مهارت‌های زندگی در سازمان و اجتماع وخانواده

ارتباطات موثر

شیوه های ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان