مدت زمان دوره: ۲روز (۱۶ ساعت )

معرفی دوره:
بهترین شرایط کارائی پمپ ها
کاویتاسیون، ضربه قوچ و جریان های گردابی
مینیمم فلوی پمپ ها
اصول نصب پمپ ها و بررسی خرابی های پمپها و عوامل تاثیر گذار روی آن
نگهداری و تعمیرات پمپهای هیدرولیکی، تعمیرات پمپ های گریزازمرکز
اجزاء ساختمانی پمپ های گریزازمرکز (بیرینگها، مکانیکال سیلها، پکینگها و …)
عیب های روتین پمپ های گریزازمرکز وروش های عیب یابی