معرفی دوره :
تعریف پروژه و اهداف پروژه و برنامه ریزی مؤثر پروژه
مدیریت زمان و زما نبندی در پروژ ههای نگهداری و تعمیرات
مدیریت دامنه، وظایف، فعالیت ها و پیشرفت پروژ هها و مدیریت کیفیت و هزینه
نق شهای تیم پروژه، فروشندگان، پیمانکاران و مشاوران
مدیریت مستندات و گزار شدهی و تکنیک های عملی برای انداز هگیری هزین ههای پروژه و مزایای پروژه
استفاده از انداز هگیر یهای مالی برای ارزیابی موفقیت پروژه و انواع KPI مالی و طرز استفاده از آ نها
بودجه های هوشمندان هتر برای نگهداری و تعمیرات
انداز هگیری و درک تأثیر هزین ههای خرابی
نمونه پژوهی ها و کارگا ههای مدیریت پروژ ههای نگهداری و تعمیرات