نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت CBM

معرفی دوره :

 • انواع خرابی تجهیزات و ارتباط آن با عمر
 • مروری بر آنالیز FMECA
 • آنالیز FMECA چیست؟
 • مفاهیم اساسی )حالت خرابی failure mode و علت خرابی failure cause 
 • اثرات خرابی
 • نتیجه و شدت خرابی (ارزیابی ریسک) و اهمیت خرابی،
 • خرابی کلی و پتانسیل خرابی
 • اطلاعات موردنیاز برای انجام FMECA از کجا تامین می شود؟
 • مراحل انجام آنالیز FMECA
 • پتانسیل خرابی و آشکارسازی آن
 • منحنی P-F
 • شواهد یا نشانه های خرابی در حال رشد
  مدت دوره: ۱۶ ساعت