معرف دوره:
تاریخچه و کلیات نگهداری و تعمیرات
پیدایش مدیریت نگهداری وتعمیرات و جایگاه آن در مدیریت دارایی های
فیزیکی ، جایگاه آن در سیستمهای مدیریتی نوین و اثر متقابل دوره های
مختلف مدیریتی و سیستمهای نگهداری وتعمیرات
آشنایی با برخی اصطلاحات رایج سیستمهای مدیریت نگهداری وتعمیرات
معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع ) )TPM
جایگاه TPM در مدل مدیریتی نگهداری و تعمیرات
مفاهیم کلی ، سیاستهای ، اهداف و شعار TPM
گام های اجرایی
موانع و مشکلات و راهکارها