معرفی دوره :
مسائل موجود در زمینه قطعات یدکی و انبار
دسته بندی کامل و دقیق اقلام موجود در انبارها
نحوه برخورد با قطعات کم مصرف و پرمصرف
چگونگی ارزیابی ریسک
بهینه سازی نقطه سفارش و میزان سفارش در اقلام پرمصرف
بهینه سازی میزان موجودی اطمینان در اقلام کم مصرف
تعیین Overstocks و اندازه گیری عملکرد و شاخص های انبار
استفاده از نرم افزار SMS جهت مدیریت بهینه قطعات یدکی
نحوه چیدمان و طرح ریزی انبار و رابطه بودجه ریزی و مدیریت موجودی و جمع بندی و ارائه پیشنهادات عملیاتی