دوره شیرهای صنعتی(ویژه صنایع نفت گاز وپتروشیمی)

مدت دوره : ۲۴ ساعت(۳ روز)

معرفی دوره :

شناحت انواع شیرهای صنعتی و معرقی ساختمان آنها، کاربرد شیرهای صنعتی ، معرفی سایز و کلاس فشاری ، بررسی شیرها از لحاظ عملکرد و انواع آن (شامل ON-OFFVALVE ، NON –RETERN VALVE،  CONTROL VALVE ، QUICK OPENING & CLOSING ، SAFETY RELIFE VALVE ، REGULATOR ، STEAM TRAP )، محرک شیرها و از نظر حرکت ساقه شیر، معیارهای کلی انتخاب شیر