معرفی دوره :
مدیریت عملکرد در نگهداری و تعمیرات، فراتر از انواع KPI
نگهداری و تعمیرات به عنوان یکی از عوامل ارزش افزای سازمان
انداز هگیری عملکرد برای سازمان نگهداری و تعمیرات
ایجاد و انتخاب شاخص های عملکردی و انواع KPI
مزایا و کاستی های اثربخشی کلی تجهیزات ) )OEE
تهیه کارت امتیازی متوازن و داشبورد نگهداری و تعمیرات مؤثر
اقدامات عملی برای عملکرد نگهداری و تعمیرات
نحوۀ انداز هگیری ارزش در نگهداری و تعمیرات
پیاده سازی مدیریت عملکرد و سیستم KPI
نحوۀ استخراج ارزش بیشتر از انواع KPI نگهداری و تعمیرات
نمونه پژوهی ها و کارگا ههای KPI مزایای آن