معرفی دوره :

 • سیر تکاملی سیستمهای نگهداری و تعمیرات از PM تا RCM
 • RCM از دیدگاههای استانداردهای مختلف جهانی (SAE, ISO. IEO) و ..
 • ویرایشهای مختلف RCM (کلاسیک، صنعتی، PMO و …)
 • فرایند و سوالات هفتگانه RCM2
 • تشریح وظایف کارکردی و استانداردهای اجرایی عملکرد(FUNCTION)
 • تشریح شکستها و خرابیهای کارکردی (Functional Failure)
 • تشریح حالت و علت خرابی (Failure Mode)
 • تشریح اثرات خرابی(Failure Effect)
 • تشریح پیامدهای خرابی(Failure Consequence)
 • دسته بندی پیامدهای خرابی (پنهان و آشکار)
 • دیاگرامهای تصمیم گیری ارزیابی پیامدهای شکست (Logic Tree)
 • فعالیتهای پیش اقدام(Proactive Maintenance)
 • فعالیتهای پیش فرض(Default Tasks)
 • آشنایی با نرم افزار(RCM Software)
 • شاخصهای عملکردی در RCM

مدت دوره: ۱۶ ساعت (۲ روز)