دوره اصول سرپرستی

مدت دوره : ۲۴ ساعت(۳روز)

معرفی دوره :                                                                           

نقش و جایگاه سرپستان در تیم مدیریت، روابط کار و مهارت ارتباطی در رهبری، روشهای تصمیم گیری بهینه با استفاده از روش Analitical Approach  و روشهای حل مساله ، ارتباطات انسانی ) نحوه ارتباط مؤثر با رؤسا وکارکنان( و مهارتهای ارتباطی،اصول انجام کار بصورت گروهی (Team Working  روش ایجاد انگیزش در کارکنان، ارزیابی عملکرد کارکنان، فنون گزارش نویسی (نحوه گزارش نویسی و راهنمایی هایی برای نویسندگان گزارش، انواع گزارش نویسی و نامه های اداری و نشانه گذاری و سجاوندی(