تصویر مرتبط

سرفصل دوره:
-۱ آشنایی با تاریخچه پولشویی
-۲ تعریف پولشویی و ویژگیهای آن
-۳ فرایند پولشویی
-۴ آثار سوء پولشوئی
-۵ پولشویی و تامین مالی تروریسم
-۶ آشنایی با گروه ویژه اقدام مالی و استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی
-۷ مرور قانون مبارزه با پولشویی و آئیننامه اجرایی آن
-۸ بررسی دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری

مدت زمان دوره ۸ ساعت