محتوای دوره

 • آشنایی با تعاریف و مفاهیم اسناد
 • طبقه بندی اسناد
 • گردش کار اسناد طبقه بندی شده
 • اصول طبقه بندی اسناد
 • نحوه مشخص کردن اسناد سری و محرمانه
 • حفظ و نگهداری اسناد
 • حفاظت اطلاعات کامپیوتری
 • رعایت حیطه های دسترسی به اسناد طبقه بندی شده
 • حفاظت پیام های تلفنی و بی سیمی
 • مراحل تهیه نامه های محرمانه
 • روش های طبقه بندی اسناد
 • اهمیت حفظ زبان
 • اهمیّت حفاظت اسرار و اطلاعات
 • مزایای کنترل زبان
 • مواردی که به عنوان رازشناخته می شود
 • عوامل افشای راز
 • راه های جلوگیری از افشای راز
 • اندرزهای حفاظتی
 • انواع شیوه های تخلیه اطلاعاتی وزیر پاکشی
 • نمایش فیلم آموزشی
 • بررسی نمونه های موردی