نتیجه تصویری برای ‪thermography analyzing‬‏

ترموگرافی پیشرفته     advance of thermography analyzing technology

معرفی دوره:

 • مروری بر اصول ترموگرافی صحیح
 • ترموگرافی غیر فعال در صنعت
 • ترموگرافی فعال و کاربرد های آن
 • ترموگرافی فعال Pulse
 • ترموگرافی فعال Lock-in
 • ترموگرافی فعال Pulse Phase
 • کاربرد ترموگرافی فعال در بازرسی کامپوزیت
 • مثال هایی از کاربرد ترموگرافی فعال
 • مباحث پیشرفته در رابطه با امواج مادون قرمز
 • چند نمونه عملی از ترموگرافی و کاربردهای آن
 • اندازه گیری ضریب تابش سطوح نامشخص
 • اندازه گیری دقیق دمای پس زمینه
 • اشتباهات مرسوم و در ترموگرافی
 • طرح ریزی برنامه های CBM برپایه ترموگرافی
 • محاسبات دما با استفاده از ترموگرافی و منابع خطا
 • آشنایی با برخی استاندارد های ترموگرافی
 • امتحان پایانی و ارزیابی

مدت زمان دوره: ۲ روز (۱۶ ساعت )