نتیجه تصویری برای ‪thermography analyzing‬‏

ترموگرافی مقدماتی     introduction to thermography analyzing technology

محتوی دوره:

 • تعریف ترموگرافی
 • تاریخچه ترموگرافی
 • اندازه گیری دما
 • واحدهای اندازه گیری
 • ‌ مقیاس های دما
 • ترمودینامیک و انتقال حرارت
 • تغییرحالت و گرمای نهان ویژه
 • انتقال حرارت توسط تابش
 • طیف الکترومغناطیس
 • ‌امواج الکترومغناطیس
 • جسم سیاه و قوانین تابش
 • تصویر مادون قرمز
 • ضریب تابش
 • انواع ترموگرافی
 • آشنایی با ترموگرافی غیر فعال و کاربرد های آن
 • بازرسی ترموگرافی
 • اصول و مبانی انتخاب دوربین ترموگرافی
 • آشنایی با پنجره مادون قرمز

مدت زمان دوره: ۲ روز (۱۶ ساعت )