برق صنعتی پیشرفته

 ♦ محتوای دوره:

  • کابل و کابل کشی
  • معرفی اجزای شبکه های الکتریکی سه فاز
  • راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فازبا کلید های دستی
  • راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز با کنتاکتور
  • راه اندازی موتور الکتریکی سه فاز با رله های قابل برنامه ریزی
  • ترانسفورماتور
  • ماشین های الکتریکی DC ( مبانی ماشین های الکتریکی جریان مستقیم-ژنراتورها و موتورهای جریان مستقیم)
  • ماشین های الکتریکی AC
  • کنترل دور ماشین های الکتریکی

مدت دوره: ۳۲ ساعت