برق صنعتی مقدماتی

♦ محتوی دوره:

 • آشنایی با الکتریسیته
 • کمیت های الکتریکی
 • جریان متناوب
 • سلف خازن
 • حفاظت الکتریکی
 • نقشه خوانی برق
 • اندازه گیری توان ، انرژی و اختلاف فاز
 • اندازه گیری جریان ، ولتاژ و مقاومت اهمی
 • دستگاه های اندازه گیری
 • طراحی و محاسبات ، تابلوکنترلی سطح مقطع سیم – فیوزها
 • انواع کلید ها و پریز ها
 • تابلو های برق راه اندازی و عیب یابی

          مدت دوره: ۳۲ ساعت