اصول ارتباطات حرفه ای و روانشناسی برخورد، ویژه انتظامات

  ♦ محتوای دوره:

 •  تعریف ارتباطات / هدف از برقراری ارتباط/ روشهای برقراری ارتباط سالم در محیط کار
 •  چگونه می توان ارتباط موثر با مخاطبین و مشتریان شرکت برقرار کرد
 •  نقش ارتباط سالم در رضایت مخاطبین / ارتباط موثر چه نقشی در بهداشت روانی دارد
 •  چگونه می توان عصبانیت را مدیریت کرد / رابطه ارتباط خوب و شخصیت سالم
 •  چگونه می توان با ارتباط موثر معرف سازمان و اهداف آن بود
 •  اهمیت ارتباط موثر در موفقیت کارهای روزانه
 •  شناخت روشهای برقراری ارتباط سالم و موثر با مخاطبین و مشتریان
 •  ویژگیهای شخصیتی و رفتاری افرادی که به خوبی ارتباط برقرار می کنند
 •  ویژگی های ممتاز پرسنل واحد انتظامات و صفات برجسته آنان در تکریم ارباب رجوع و رضایت همکاران
 •  آشنایی بانحوه صحیح برقراری ارتباط حضوری و آداب تماس تلفنی
 •  ویژگی های شغلی و شخصیتی یک نگهبان موفق در هر سازمان
 •  مهارت های گوش دادن فعال و موثر: تفاوت شنیدن و گوش دادن
 •  آداب و اخلاق حرفه ایی در بازرسی و نظارت انتظاماتی
 •  موانع و محدودیت های برقراری ارتباط
 • رعایت آداب معاشرت با مراجعه کنندگان و همکاران/نحوه صحیح دست دادن/معرفی کردن/آداب سخن گفتن
 • نحوه اجرای درست وظایف در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع مهارت غیر کلامی و زبان حرکات بدن
 • روش های صحیح برخورد با انتقادات مدیران و همکاران