مقدمه : گروه صنعتی و آموزشی راهبرد صنعت هورداد با هدف فعالیت تمرکز بر روی انجام مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و اتوماسیون صنعتی(هیدرولیک و پنوماتیک) از سال ۱۳۸۹ توسط گروهی از . . اساتید با سابقه در زمینه آموزش، مشاوره، اجراء ونگهداری و تعمیر مراکز صنعتیفعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت با اخذ نمایندگی از موسسه HOERNER آلمان که در زمینه مشاوره و آموزش مدیریت صنعتی مشغول به فعالیت می باشد، در طی سالیان اخیر علاوه بر انجام پروژه های مشاوره، مسوولیت برگزاری دوره های جامع آموزشی در حوزه های نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی و اتوماسیون صنعتی را بر عهده داشته است.

اهداف این شرکت در بدو تاسیس به شرح زیر تعریف شد :

• مشاوره فنی و ارائه راهکارهای صنعتی به صنایع در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی با توجه به بهره وری و توجیه پذیری آنها

• مشاوره در طراحی , نصب و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی بویژه در تخصص های اتوماسیون صنعتی (پنیوماتیک ، هیدرولیک و …) .

• تامین و فروش مهندسی قطعات و تجهیزات اتوماسیون صنعتی با تکیه بر کمپانی های معتبر و مطرح تولیدی

• برگزاری کارگاههای آموزشی علمی و کاربردی مورد نیاز صنایع

گروه صنعتی راهبرد صنعت هورداد خدمات متعددی در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات را در صنایع ارایه می دهد که در زیر به شرح کلیات آن خواهیم پرداخت:

گردآوری داده های تجهیزات

• تهیه شناسنامه های تجهیزات

• تهیه دستورالعمل کدگذاری تجهیزات

• تگ گذاری/ کدگذاری تجهیزات

• تدوین طبقه بندی تجهیزات

• تدوین درخت تجهیزات و تبیین زیرسیستم های آن

• تدوین طبقه بندی مکان استقرار تجهیزات

• استانداردسازی فعالیت های نگهداری پیشگیرانه

• استانداردسازی فعالیت های تعمیرات

• استانداردسازی خرابی های کارکردی تجهیزات

• استانداردسازی شناسایی عیوب

ارزیابی نگهداری و تعمیرات

• ارزیابی فعالیت های نگهداری و تعمیرات سازمان

• بازدید از کارگا ههای تعمیرات مکانیک، برق و غیره • بررسی سوابق و مستندات نگهداری و تعمیرات

• بازدید از خط تولید و بررسی وضعیت سلامت تجهیزات

• تهیه گزارش نقشه راه بهبود مدیریت نگهداری وتعمیرات

• تهیه گزارش وضعیت فعلی مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان

• تهیه پروژه ها و برنامه های بهبود مدیریت نگهداری و تعمیرات

گروه صنعتی راهبرد صنعت هورداد خدمات متعددی در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات را در صنایع ارایه می دهد که در زیر به شرح کلیات آن خواهیم پرداخت:

 • طرح ریزی فرآیندهای نگهداری وتعمیرات

 • اصلاح و طراحی ساختار سازمانی و نقش و وظایف پرسنل نت

 • تدوین گردش کار فعالیت های نگهداری و تعمیرات

 • تدوین دستورالعمل کدگذاری و مدیریت مکان تجهیزات

 • تدوین روش اجرائی مدیریت نگهداری و تعمیرات

 • مشاوره نظام آراستگی ) ۵S ( در کارگا ههای تعمیراتی سازمان

 • مشاوره نگهداری و تعمیرات اپراتوری

 • مشاوره نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیرTPM

 • طرحریزی شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات

 • مدیریت انبار قطعات یدکی

 • مشاوره مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات در دوره عمر دارایی

 • تبیین پروژ هها و برنام ههای بهبود مدیریت نت سازمان

 • مشاوره کاهش توقفات اضطراری و افزایش دسترسی تجهیزات

 • مد لسازی نحوه پیاده سازی سیستم های مدیریت نت

 • مشاوره انواع سیست مهای مدیریت دارایی های فیزیکی

 • مدیریت ریسک تجهیزات در مبحث مدیریت دارایی های فیزیکی