دوره هیدرولیک پایه

معرفی دوره:

  • آشنایی با قوانین فیزیکی مورد استفاده در علم هیدرولیک
  • مقایسه سیستم های هیدرولیکی با سیستمهای پنوماتیکی و الکتریکی
  • اصل تشدید فشار و تشدید نیرو در سیستم های هیدرولیک صنعتی
  • آشنایی با ساختمان و طرز کار قطعات هیدرولیکی شامل (پمپها ،انواع شیرهای راه دهنده ،کنترل فشار و دبی، محرکها و …) 
  • کاربرد آنها در کنترلهای پایه صنعتی 
  • انواع کنترل و تاثیر تغییرات بارگذاری در سیستم های هیدرولیک 
  • ساختمان و طرز کار سیستمها و ابزارهای هیدرولیکی 
  • تمرینات عملی 

    مدت دوره ۳۲ ساعت (چهار روز)