معرفی دوره :

دوره هیدرولیک پایه

مدت دوره ۳۲ ساعت (چهار روز)

آشنایی با قوانین فیزیکی مورد استفاده در علم هیدرولیک ،مقایسه سیستم های هیدرولیکی با سیستمهای پنوماتیکی و الکتریکی، اصل تشدید فشار و تشدید نیرو در سیستم های هیدرولیک صنعتی،آشنایی با ساختمان و طرز کار قطعات هیدرولیکی شامل (پمپها ،انواع شیرهای) راه دهنده ،کنترل فشار و دبی)، محرکها و …) و کاربرد آنها در کنترلهای پایه صنعتی ، انواع کنترل و تاثیر تغییرات بارگذاری در سیستم های هیدرولیک ، ساختمان و طرز کار سیستمها و ابزارهای هیدرولیکی و تمرینات عملی.