download (5)

برونسپاری کلی و یا جزئی فعالیت های نگهداری و تعمیرات (نت) در بسیاری از مجموعه های صنعتی امری رایج است که می بایست به شکلی صحیح، در بستر مناسب و با در نظر گرفتن تمامی جوانب راهبردی و حساس این موضوع انجام پذیرد.

با برونسپاری کلی و یا جزئی فعالیت های نت یک مجموعه صنعتی، انجام بخشی از مهمترین فعالیت های آن مجموعه (نت) می بایست به دست سازمانی خارج از آن مجموعه انجام پذیرد که در نتیجه اهمیت تصمیم گیری صحیح در این خصوص را بسیار پر رنگ تر می کند.

بررسی علمی فواید، مضرات و ریسک چنین تصمیم گیری هایی نیاز به دانشی تخصصی داشته که در بسیاری از مجموعه های صنعتی کمتر وجود دارد در چنین مواردی بهره گیری از مشاورین زبده در این زمینه می تواند بسیار راه گشا، به صرفه و کارآمد باشد.

از سوی دیگر راهبری مناسب پیمانکاران نت برای حصول اطمینان از اجرای صحیح تعهدات ایشان و فراهم نمودن بستری مناسب در این خصوص ، امری زمان بر، پیچیده و تخصصی است که در نتیجه بسیاری از کارفرمایان در مجموعه های صنعتی را مجاب به استفاده از مشاورین تخصصی در این زمینه می کند.

یکی از خدمات گروه آموزشی هورداد در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی، مشاوره در خصوص نحوه برونسپاری فعالیت های نت و نظارت بر عملکرد پیمانکاران مربوط به آن است.

برخی از زمینه های خدماتی که گروه آموزشی هورداد بحث نظارت بر پیمانکاران نگهداری و تعمیرات ارائه می‌دهد، عبارت اند از :

  • طراحی، استاندارد سازی و مستند سازی فرایند ها و رویه های جریان اطلاعاتی و عملیاتی بین کارفرما و پیمانکار
  • نظارت بر حسن انجام تعهدات پیمانکاران
  • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد استاندارد در خصوص بررسی وضعیت عملکرد پیمانکاران
  • مشاوره در خصوص تهیه نقشه راه و تدوین استراتژی نت
  • تحلیل فنی و اطلاعاتی قرارداد ها
  • تهیه برنامه های بهبود مستمر در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی به خصوص نگهداری و تعمیرات
  • ارائه گزارش های تحلیلی و منسجم دوره ای از وضعیت موضوع برونسپاری شده