imagesss

تعویض و نوسازی کدام یک از تجهیزات و دارایی های فیزیکی سازمانتان در حال حاضر منافع اقتصادی شما و ذینفعان سازمان را تأمین می کند؟ چه زمانی باید سرمایه گذاری جدیدی در بخش تجهیزات انجام دهید و آیا از هم اکنون برای آن زمان بودجه لازم را پیش بینی کرده اید؟ پاسخ به این سوالات و مسائل بیشتری در قالب مدیریت هزینه های چرخه عمر دارایی های فیزیکی امکان پذیر است.

در تعیین هزینه یک محصول یا خدمت خاص، مفهوم هزینه چرخه عمر به معنی پذیرش توجه به محیط، اجتماع و هزینه ها و منافع اقتصادی در طول عمر یک محصول یا خدمت، به جای توجه صرف به مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده در خرید و تهیه مواد اولیه است. تا زمانی که جایگزینی تجهیز و نوسازی آن به صرفه نباشد، تجهیز قبلی در عمر مفید خود به سر می برد. اما در هزینه های تجهیز فقط نباید هزینه های خرید را در نظر گرفت، بلکه باید هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در تمام چرخه عمر آن را نیز لحاظ نمود. برخی از چنین هزینه هایی عبارتند از هزینه تعمیرات، سوخت (انرژی)، نیروی انسانی و غیره.

مدیریت هزینه های چرخه عمر دارایی (Life Cycle Costing) مجموعه ای از مطالعات و تحلیل هایی است که می تواند گزینه های بهینه ای را پیش روی سازمان شما قرار دهد.

محاسبه نقطه بهینه برای تعویض و نوسازی دارایی­ها، امری تخصصی و حرفه ای است که متخصصان و مشاوران مدیریت دارایی های فیزیکی هورداد با استفاده از دانش، تجربه، مهارت و تجارب بین المللی متعدد در صنایع مختلف، از طریق اجرای مطالعات و آموزش LCC، می توانند به شما یاری رسانند.