معرف دوره:
تخمین منابع مورد نیاز برای اجرای موثر نگهداری و تعمییرات
الگوهای بودجه ریزی در نگهداری و تعمیرات
چرایی و چگونگی بودجه ریزی
ارتباط بودجه ریزی ، مدیریت دارایی های فیزیکی و مدیریت پروژه
مطالعه موردی از یک پروژه موفق تخمین
نتایج بودجه ریزی مؤثر بر بهره وری نگهداری و تعمیرات
هرم مدیریت دارایی های فیزیکی و ارتباط آن با بودجه ریزی
بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای صفر
دلایل به کارگیری بودجه ریزی
مطالعه هزینه های در دوره عمر تجهیز
ارتباط بودجه ریزی با شاخص های کلیدی عملکرد
رابطه بودجه ریزی و مدیریت موجودی
جمع بندی و ارائه پیشنهادات عملیاتی