دوره پنوماتیک پیشرفته

مدت دوره :۳۲ ساعت (۴روز)

معرفی دوره :

آشنایی با استانداردها و تعریف کنترل و روش های سیستماتیک اتوماسیون صنعتی ، تعاریف و اصول مهندسی کنترل ، دیاگرام تابع، انواع کنترل ها و مسائل عملی

پیش نیاز :پنوماتیک پایه