دوره پنوماتیک پیشرفته

مدت دوره :۳۲ ساعت (۴ روز)

محتوی دوره :

 • آشنایی با ماهیچه های پنوماتیکی و انواع عمگرهای خاص ساختمان و نحوه عملکرد
 • آشنایی با کانترهای (شمارنده ها)پنوماتیکی و طراحی مدارهای مربوط به آن
 • آشنایی با تایمرهای پنوماتیکی ON DELAY , OFF DELAYو طراحی مدارهای مربوط به آن
 • طراحی مداراهای منطقی بوسیله المانهای پنوماتیکی و طریقه رسم دیاگرامهای فرمان
 • آشنایی با استانداردها و تعریف کنترل و روش های سیستماتیک اتوماسیون صنعتی
 • تعاریف و اصول مهندسی کنترل ، دیاگرام تابع، انواع کنترل ها
 • آشنایی با سنسورهای پنوماتیکی،
 • روشهای حل تداخل سیگنال در مدارهای پنوماتیک شامل:
 1. روشهای مکانیکی
 2. استفاده از روش ایجاد اختلاف بین دو سیگنال
 3. کاسکاد
 4. استفاده از سکانسورهای پنوماتیکی (شیفت رجیستر یا تاکتهای زنجیره ای و کوئیک استپر)

و مسائل عملی

پیش نیاز :پنوماتیک پایه