دوره پنوماتیک پیشرفته

مدت دوره :۲۴ساعت (۳ روز)

محتوای دوره؛ 

  • آشنایی با ماهیچه های پنوماتیکی و انواع عمگرهای خاص ساختمان و نحوه عملکرد
  • آشنایی با کانترهای (شمارنده ها)پنوماتیکی و طراحی مدارهای مربوط به آن
  • آشنایی با تایمرهای پنوماتیکی ON DELAY , OFF DELAY و طراحی مدارهای مربوط به آن
  • طراحی مداراهای منطقی بوسیله المانهای پنوماتیکی و طریقه رسم دیاگرامهای فرمان
  • آشنایی با استانداردها و تعریف کنترل و روش های سیستماتیک اتوماسیون صنعتی
  • تعاریف و اصول مهندسی کنترل ، دیاگرام تابع، انواع کنترل ها
  • آشنایی با سنسورهای پنوماتیکی،
  • روشهای حل تداخل سیگنال در مدارهای پنوماتیک شامل )روشهای مکانیکی ، استفاده از روش ایجاد اختلاف بین دو سیگنال(کاسکاد،استفاده از سکانسورهای پنوماتیکی (شیفت رجیستر یا تاکتهای زنجیره ای و کوئیک استپر  و مسائل عملی
  • طراحی مدارات پنوماتیکی با استفاده از نرم افزار FLUID SIMULATION OF PENUMATICS

پیش نیاز :پنوماتیک پایه