دوره پنوماتیک پایه

مدت دوره :۳۲ ساعت (۴روز)

معرفی دوره :

آشنایی با قوانین فیزیکی مورد استفاده در علم پنوماتیک ،
مقایسه سیستم های پنوماتیکی با سیستمهای هیدرولیکی و الکتریکی،
آشنایی با ساختمان و طرز کار قطعات پنوماتیکی شامل (کمپرسورها ، انواع شیرها ، محرکها و …) و کاربرد آنها درطراحی مدارات کنترل پایه،
تولید و آماده سازی هوای فشرده ،
طراحی مدارات پایه بر اساس استاندارد DIN/ISO 1219
بهمراه تمرینات عملی.

پیش نیاز :دیپلم