دوره پنوماتیک پایه

مدت دوره :۳۲ ساعت (۴روز)

معرفی دوره :

آشنایی با قوانین فیزیکی مورد استفاده در علم پنوماتیک ، مقایسه سیستم های پنوماتیکی با سیستمهای هیدرولیکی و الکتریکی، آشنایی با ساختمان و طرز کار قطعات پنوماتیکی شامل (کمپرسورها ، انواع شیرها ، محرکها و …) و کاربرد آنها درطراحی مدارات کنترل پایه، تولید و آماده سازی هوای فشرده ، طراحی مدارات پایه بر اساس استاندارد DIN/ISO 1219  بهمراه تمرینات عملی.

پیش نیاز :دیپلم