نام دوره: هیدرولیک پیشرفته

مدت دوره ۳۲ ساعت( ۴ روز)

معرفی دوره :

آشنایی با عناصر هیدرولیکی به طور تخصصی ، طراحی مدارات صنعتی پیشرفته به همراه انتخاب عناصر ، آشنایی با انواع رلیف ها ، مدارهایدوپمپی،طراحیوکاربردمدارپرس، پمپهای دبی متغیر ، شیرهای کارتریجی ،آکومولاتورها و …. ومحاسبات مربوط به سیستم های هیدرولیکی (انتخاب پمپها، هیترها،کولرها ، مخازن و… ) ، آشناییباانواعشیوههایتقسیمجریاندرسیستمهایصنعتی و تمرین های عملی