معرفی دوره :
انواع خرابی تجهیزات و ارتباط آن با عمر
مروری بر آنالیز FMECA
آنالیز FMECA چیست؟
مفاهیم اساسی )حالت خرابی failure mode و علت خرابی failure
cause ، اثرات خرابی، نتیجه و شدت خرابی )ارزیابی ریسک( و اهمیت خرابی،
خرابی کلی و پتانسیل خرابی(
اطلاعات موردنیاز برای انجام FMECA از کجا تامین می شود؟
مراحل انجام آنالیز FMECA
پتانسیل خرابی و آشکارسازی آن
منحنی P-F
شواهد یا نشانه های خرابی در حال رشد