نگهداری و تعمیرات(نت) سیستمهای مکانیکی و شناخت قطعات استاندارد مکانیکی سطح یک

معرفی دوره :
مقدمه ای برنگهداری و تعمیرات و آشنایی تاکتیکهای نت ) PM,CBM,RCM,… )
آشنایی با مفاهیم اولیه مکانیکی ) گشتاور، سرعت دورانی ، قوانین نیوتن و..(
یاتاقانها)یاتاقانهای ژورنال)انواع و کاربرد آنها، نحوه روغنکاری ، قانون پتروف ، گرانروی و …(
انواع یاتاقانهای غلطکی)بیرینگها(، موارد کاربرد و شناخت شماره فنی بیرینگها بر اساس استاندارد ISO ، محاسن و معایب آنها
، آشنایی با روشها و ابزارهای صحیح مونتاژ و دمونتاژ بیرینگها و تکنیکهای نگهداری، بازرسی، انبارش بیرینگها ، عوامل ایجاد خرابی و از
کارافتادگی یاتاقانهای غلطکی و تحلیل علل ریشه ای خرابی ها در آنها و …
روغن و گریس )انواع روغن و گیریس و نحوه استفاده و موارد کاربرد و مقایسه آنها، استاندارد ISO برای نامگذاری روغن ها و گریسها، انواع
روشهای روانکاری و نحوه نگهداری، انبارش و استفاده صحیح از آنها، مروری بر پایش وضعیت بر اساس آنالیز روغن و تحلیل علل ریشه ای خرابیها
بر اساس نتایج آنالیز روغن، آشنایی با پدیده کاویتاسیون و میکرودیزل و راههای بر طرف نمودن آنها و …

مدت دوره: ۳۲ ساعت (۴ روز)