مدت دوره ۲۴ ساعت ۳ روز

معرفی دوره :
آشنایی با ساختار درختی (toxonomy) سیستمهای مکانیکی و شناسایی اجزاء ، آشنایی با مفاهیم اولیه مکانیکی (گشتاور،سرعت دورانی،قوانین نیوتن و..) کلاچهاوترمزها(انواع کلاچها، انواع ترمزها) و آنالیز خرابی آنها
یاتاقانها(یاتاقانهای ژورنال ،یاتاقانهای غلطکی ،روغنکاری در یاتاقانهای لغزشی (قانون پتروف و گرانروی و …)، انواع یاتاقانهای غلطکی ،علائم شناسایی آنها،عوامل ایجاد خرابی و از کارافتادگی یاتاقانهای غلطکی ومحاسن و معایب آنها. چرخ دنده ها (تقسیم بندی چرخ دنده ها (ساده،مارپیچ،جناغی،حلزونی ومخروطی)، روشهای ساخت وشناسایی عیوب در چرخ دنده ها و روشهای ترمیم آنها).چرخ و تسمه (اساس چرخ تسمه و تسمه ، محاسبات تسمه (نیروهای وارد بر تسمه و محاسبه طول تسمه)،استاندارد تسمه درسیستم متریک مکانیزم های تبدیل دور غیرپله ای در تسمه ها. چرخ و زنجیر( مشخصات زنجیرهای غلطکی، نصب زنجیرها عوامل مؤثر در ظرفیت انتقالی زنجیر، روغنکاری در زنجیرها و،آشنایی بازنجیرهای استاندارد ،مزایا و معایب انتقال قدرت با زنجیر).مکانیزم های تبدیل حرکت دورانی به خطی و بالعکس. بادامکها(نمودارها، ویژگیهای بادامکها، انواع بادامک)