معرفی دوره :
تقسیم بندی امور نگهداری و تعمیرات از دیدگاه BS( British Standards)
معضلات و مشکلات اجرایی سیستم نگهداری پیشگیرانه(Preventive Maintenance)
تشریح اهداف و مزایای حاصل از اعمال نگهداری پیش بینانه(Predictive Maintenance)
تعریف و تشریح نگهداری پویشگرانه/هوشمندانه(Proactive Maintenance) ،اهداف و مولفه های مختلف آن
تشریح نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) ، تاریخچه و مولفه های آن Reliability- Centered Maintenance-RCM)
ارتباط RCM با RCFA وFMEA   تعریف برنامه ریزی برحسب اولویت (Priority Planning) وارتباط آن با RCM
راهکار اجرایی ودرخت منطقی تصمیم گیری جهت اعمال RCM  وتاثیر RCM بر کاهش هزینه های نگهداری و تعمیر تجهیزات
مفهوم نگهداری مستقل و خودگردان (AM) و دیدگاه RCM در رابطه با آن ارتباط TPM و RCM
ارتباط RCM و نگهداری ناب(Lean Maintenance) و اطلاعات موردنیاز جهت اجرای RCM و منابع گردآوری آنها دستاوردهای حاصل ازاجرای RCM