معرفی دوره :

تعریف نگهداری و تعمیر و تقسیم بندی آن براساس (BS British Standards )

تشریح تغییر انتظارات از امور نگهداری و تعمیر در دوره های زمانی مختلف

تشریح روند تکاملی نگهداری و تعمیر در جهت برآورد انتظارات فوق

تعریف نگهداری و تعمیر پیشگیرانه ،پیش بینانه و برنامه ریزی شده و اهداف آنها

تشریح فاز بندی لازم جهت طراحی و اجرای سیستم نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده

تشریح ساختار اطلاعاتی یک سیستم نگهداری و تعمیر به منظور گردآوری ، ثبت و تحلیل اطلاعات مربوط به امور نگهداری و تعمیر

تشریح نحوه اولویت بندی و کد بندی دستگاهها و فعالیتهای تعمیراتی

رویکردی به زمان سنجی فعالیتهای تعمیراتی و استانداردهای جهانی تعمیرات

تشریح مفهوم طرحهای راهنما ( pilot Schemes ) و اجرای سیستم PM

تشریح ساختار سازمانی و شرح وظایف ستاد راهبردی و برنامه ریزی PM

رویکردی به شاخضهای سنجش اثربخشی PM تشریح حلقه دمینگ (Deming)

نگهداری وتعمیر آشنایی با سایتهای مربوط به سیستم نگهداری و تعمیر در Internet