معرفی دوره:
مروری برگامها و ساختاراطلاعاتی نظام نگهداری وتعمیر پیشگیرانه و پیش بینانه
تشریح مفهوم مدیریت استراتژیک نگهداری و تعمیر(Strategic Maintenance Management)
تشریح انواع گزارشات تحلیلی به منظور ارتقای بهره وری و اثر بخشی امورنت و ارایه گزارشات مدیریتی
تشریح نمودارهای مناسب جهت تحلیل امور نگهداری و تعمیر مانند Z و Pareto
تشریح قابلیت اطمینان و چگونگی محاسبه عمر و قابلیت اطمینان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی
ارایه تکنیکهای احتمال و آمار مهندسی در پیش بینی خرابیها و بهنگام سازی فعالیتهای PM در مهندسی نگهداری و تعمیر
تشریح شاخصهای مهم سنجش اثربخشی (|KPI) فعالیتهای نگهداری و تعمیر براساس استانداردهای معتبر
تشریح روش تحلیل حالات، اثرات و بحران ساز بودن خرابیها(FMECA) جهت اولویت بندی خرابیها
تشریح نحوه محاسبه آماری استانداردهای زمانی انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیر
تشریح دو روش از روشهای تحلیل علت ریشه ای خرابیها
تشریح سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیر(CMMS) و نقش آن در ارتقای بهره وری امور نگهداری و تعمیر