نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سطح ۲ (PM II)

معرفی دوره:

 • مروری برگامها و ساختاراطلاعاتی نظام نگهداری وتعمیر پیشگیرانه و پیش بینانه
 • تشریح مفهوم مدیریت استراتژیک نگهداری و تعمیر(Strategic Maintenance Management)
 • تشریح انواع گزارشات تحلیلی به منظور ارتقای بهره وری و اثر بخشی امورنت و ارایه گزارشات مدیریتی
 • تشریح نمودارهای مناسب جهت تحلیل امور نگهداری و تعمیر مانند Z و Pareto
 • تشریح قابلیت اطمینان و چگونگی محاسبه عمر و قابلیت اطمینان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی
 • ارایه تکنیکهای احتمال و آمار مهندسی در پیش بینی خرابیها و بهنگام سازی فعالیتهای PM در مهندسی نگهداری و تعمیر
 • تشریح شاخصهای مهم سنجش اثربخشی (|KPI) فعالیتهای نگهداری و تعمیر براساس استانداردهای معتبر
 • تشریح روش تحلیل حالات، اثرات و بحران ساز بودن خرابیها(FMECA) جهت اولویت بندی خرابیها
 • تشریح نحوه محاسبه آماری استانداردهای زمانی انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیر
 • تشریح دو روش از روشهای تحلیل علت ریشه ای خرابیها
 • تشریح سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیر(CMMS) و نقش آن در ارتقای بهره وری امور نگهداری و تعمیر

  مدت دوره: ۱۶ ساعت