دوره الکتروپنیوماتیک

مدت دوره :۳۲ ساعت (۴روز)

معرفی دوره:

  • آشنایی با ساختمان و طرز کار قطعات الکتروپنوماتیکی و کاربرد آنها در مدارهای الکتروتکنیک 
  • مبانی برق و الکتریسیته
  • ساختمان داخلی سوییچها
  • شیرهای برقی
  • رله ها و انواع سیگنال دهنده ها شامل (دستی، سنسورهای موقعیت و فشار و…)،
  • طراحی مدارهای منطقی و پایه و مقایسه آن با مدارات کنترل پنوماتیکی
  • شماره گذاری مدارهای برقی
  • تکنیک رله بهمراه تمرینات کاربردی

پیش نیاز :پنوماتیک پایه