مدت دوره : ۱۶ ساعت (دو روز)

معرفی دوره :
تاریخچه و سیرتکاملی پیدایش روانکار، کلیات و مفاهیم روانکاری ،ترکیبات روانکار ( روغن و گریس)،انبارش و جابجایی روانکارها ، مشخصات هر روانکار( ویسکوزیته ، نقطه ذوب ، نقطه ریزش و … ) ،کاربرد روانکارها در صنایع ،نامگذاری و شناسایی روانکارها طبق استانداردهای مختلف، نحوه انتخاب روانکار مناسب معادل یابی روانکارها، آشنایی با آنالیز روغن

پیش نیاز : دیپلم