نتیجه تصویری برای ‪thermography analyzing‬‏

ترموگرافی پیشرفته     advance of thermography analyzing technology

معرفی دوره:

مروری بر اصول ترموگرافی صحیح ،ترموگرافی غیر فعال در صنعت ،ترموگرافی فعال و کاربرد های آن ، ترموگرافی فعال Pulse، ترموگرافی فعال Lock-in ، ترموگرافی فعال Pulse Phase،کاربرد ترموگرافی فعال در بازرسی کامپوزیت ، مثال هایی از کاربرد ترموگرافی فعال، مباحث پیشرفته در رابطه با امواج مادون قرمز، چند نمونه عملی از ترموگرافی و کاربردهای آن، اندازه گیری ضریب تابش سطوح نامشخص، اندازه گیری دقیق دمای پس زمینه ، اشتباهات مرسوم و در ترموگرافی ، طرح ریزی برنامه های CBM برپایه ترموگرافی ، محاسبات دما با استفاده از ترموگرافی و منابع خطا،آشنایی با برخی استاندارد های ترموگرافی ، امتحان پایانی و ارزیابی

مدت زمان دوره: ۲ روز (۱۶ ساعت )