نتیجه تصویری برای ‪thermography analyzing‬‏

ترموگرافی مقدماتی     introduction to thermography analyzing technology

معرفی دوره:

تعریف ترموگرافی، تاریخچه ترموگرافی، اندازه گیری دما، واحدهای اندازه گیری، ،‌ مقیاس های دما، ترمودینامیک و انتقال حرارت، تغییرحالت و گرمای نهان ویژه، انتقال حرارت توسط تابش، طیف الکترومغناطیس،‌امواج الکترومغناطیس، جسم سیاه و قوانین تابش، تصویر مادون قرمز،ضریب تابش، انواع ترموگرافی، آشنایی با ترموگرافی غیر فعال و کاربرد های آن ، بازرسی ترموگرافی، اصول و مبانی انتخاب دوربین ترموگرافی،آشنایی با پنجره مادون قرمز

مدت زمان دوره: ۲ روز (۱۶ ساعت )