این دوره ها توسط مدرسین مرکز آموزش آتش نشانی تهران که دوره های فوق را در انگلستان ، هلند و …  گذرانده اند برگزار می گردد

دوره خطرات برق

سر فصل دوره
دوره تئوری
شناخت مفاهیم اصطلاحات و قوانین ایمنی در برق ، شناخت خطرات ناشی از الکتریسیته، آشنایی با سیستمهای ایمنی در برابر الکتریسیته، آشنایی با روشهای قطع برق در هنگام بروز حادثه، روشهای اطفاء حریق الکتریسیته، روشهای مربوط به کمکهای اولیه در حوادث برق گرفتگی ، آشنایی با مراکز تولید و توزیع و انتقال الکتریسیته
 عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
تمرین عملیات مربوط به قطع برق در جریان حوادث، تمرین اطفاء حریق های ناشی از الکتریسیته، بازدید از مراکز تولید وتوزیع وانتقال  الکتریسیته

دوره شناخت خطرات کالاهای خطرناکHAZMAT

طول دوره ۲۴ ساعت

سر فصل دوره
دوره تئوری
آشنایی با اصول واهداف واهمیت ، آشنایی با مفاهیم مقدماتی، آشنایی با گروه های ۹ گانه مواد شیمیایی، آشنایی با خطرات هر گروه واقدامات عملی لازم، آشنایی بالوزی شناسایی خطرات بهداشتی، آشنایی باکد ADR، آشنایی با کد EAC، آشنایی با کتاب ERG ونحوه استفاده از آن ،آشنایی با CONTAMINATION، ۱۰٫آشنایی با DECONTAMINATION، ۱۱٫آشنایی با MSDS، آشنایی با لباسهای حفاظتی
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
        نمایش فیلم آموزشی برای هر بخش ،نحوه  پوشیدن ودر آوردن لباس های عملیاتی مواد شیمیایی، نحوه عملیات برای رفع آلودگی مواد شیمیایی

دوره آموزشی بررسی علل حریق

طول دوره ۱۱۰ ساعت

سر فصل دوره

دوره تئوری

اصول ومبانی حریق، آشنایی با سازه های ساختمانی، آشنایی باسیستم های اعلام واطفاء،روش های تحقیق در خصوص حوادث(مصاحبه جمع آوری مشتندات)، مدیریت صحنه آتش سوزی، گسترش آتش سوزی وروشهای کنترل آن ،تسریع کننده ها،بررسی آثار حریق والگوهای بجامانده از آن، شیشه ها،آتش سوزیهای عمدی،آتش سوزی الکتریسیته، انفجارات، بررسی افراد فوتی در حریق، ،موادشیمیایی، آتش سوزی خودروها وتصادفات، عکس برداری وگزارش نویسی، کار عملی

عملیات کارگاهی آزمایشگاهی

عملیات در کانکس های بررسی علل حریق، ایجاد حریق خودروها، بازدید از پزشکی قانونی ، ایجاد انفجار توسط کارشناس انفجارات ، انجام آزمایشات مواد شیمیایی، انجام تستهای سوختن مایعات وآثار آنها،

دوره اصول فرماندهی

طول دوره۸۰ ساعت

سر فصل دوره

دوره تئوری

اصول فرماندهی ،استراتژی  تاکتیک  وعملیاتها،محوطه خطر وحصار کشی، ارتباطات،ملاحظات قبل از عملیات، سیستم فرماندهی حادثه، کنترل نواحی تحت امر، تعیین نقشها در سیستم فرماندهی،سکتور بندی، ایمنی وسلامتی در صحنه حادثه، ارزیابی ریسک پویا
الگوهای تاکتیکی ،ارزیابی خطر تحلیلی

دوره ایمنی کار در ارتفاع

 

دوره تجهیزات حفاظت فردی

طول دوره ۴ ساعت
سر فصل دوره
دوره تئوری
آشنایی باکلیه لوازم وتجهیزات حفاظت فردی ، نحوه مراقبت ونگهداری از لوازم وتجهیزات حفاظت فردی
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

دوره تصادفات جاده ای   RTC

طول دوره۳۲ ساعت

سر فصل دوره

دوره تئوری

ایمنی عمومی در حوادث وایمنی صحنه، نحوه استقرار در حوادث، نحوه دسترسی به حادثه، نقش دیگر گروههای خدمات اضطراری ،مراقبت از مصدوم، تیم دسترسی، تثبیت سازی خودرو، مدیریت شیشه های خودرو، نحوه فضاسازی، ایمنی کار باوسایل هیدرولیکی، خطرات خودرو
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
انجام تمامی روشهای عملیاتی اعم از کار با وسائل هیدرولیکی ونحوه تثبیت خودرو،دسترسی وروشهای فضاسازی وغیره انجام تستهای سوختن مایعات وآثار آنها

دوره تهویه تاکتیکی

طول دوره۴۸ ساعت
سر فصل دوره
دوره تئوری
اصول پایه ای کاربرد فن، نسبت دریچه های ورودی به خروجی، موقعیت فن ،نحوه آرایش فنها، مبارزه با باد مخالف، جدول مقیاسی beaufort،اندازه وموقعیت ساختمان،  تاثیر دریچه های بازشو،روش تهویه طبیعی ،مکانیکی، روش تهویه فشارمنفی ،ومثبتppv))،نحوه تهویه در ساختمانهای معمولی، ساختمان های بلند،زیرزمین ها و…،

عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
عملیات تهویه در ساختمان یک طبقه ،عملیات تهویه در ساختمان چند طبقه، عملیات تهویه در زیرزمین، عملیات تهویه در یونیتهای رفتارشناسی

دوره توانایی استفاده از تجهیزات خودروهای آتش نشانی

سر فصل دوره
دوره تئوری
آشنایی با انواع تجهیزات خودروهای آتش نشانی ، روشهای استفاده از تجهیزات خودروهای اطفایی، روشهای ایمن سازی با استفاده از تجهیزات خودروهای آتش نشانی وامداد، شناخت ابزار وتجهیزات حریق

عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
تمرین استفاده از تجهیزات وخودروها

دوره توانایی استفاده از خاموش کننده های دستی

سر فصل دوره

دوره تئوری

آشنایی با اصول اهداف و ضرورتها،  طبقه بندی خاموش کننده ها از لحاظ کاربرد و ماده اطفایی، طبقه بندی آتش سوزی ها بر اساس استانداردهای آمریکا و اروپا، رنگهای استاندارد خاموش کننده ها، آشنایی با روشهای تامین فشار در خاموش کننده ها، تستهای مربوط به خاموش کننده ها ،بازدیدهای دوره ای و تستهاس استاندارد، روشهای نصب و نگه داری خاموش کننده های دستی، آشنایی با روشهای شارژ خاموش کننده ها ،روشهای استفاده از خاموش کننده ها در اطفاء حریق  ، ملاحظات عملیاتی کار با خاموش کننده ها

عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
بازدید خاموش کننده های دستی ،   تمرین نصب و نگه داری خاموش کننده های دستی، تمرین استفاده از خاموش کننده ها در اطفاء حریق

دوره توانایی شناخت حریق و خطرات آن (رفتارشناسی حریق)

طول دوره۹۶ ساعت

سر فصل دوره

دوره تئوری

شناخت مفاهیم،اصطلاحات و برخی قوانین ،مثلث و هرم حریق-مثلث اطفاء ،طرق مختلف انتقال حرارت ، قانون مربع معکوس، عوامل موثر در آتش سوزی، نحوه گسترش شعله در محیط بسته، مراحل گسترش حریق(نمودار حریق)، نقطه شعله زنی-درجه حرارت خود به خود سوزی-دمای اشتعال خود به خود و پیرولیز، حدود اشتعال، پدیده های خطرناک حریق(بک درفت و فلش آور)، نحوه ارزیابی ریسک و علائم بک درفت و فلش آور ، خطر عمده گازها(BLEVE)،

عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
تمرین نحوه ضحیح استفاده از سرلوله برای مقابله با خطرات بک درفت وفلش آور، آزمایش عملی حدود اشتعال،   نمایش فیلم برای هر کدام از خطرات حریق،   کاربرد آب در مقابله با خطرات فلش آور وبک درفت، انجام تمرینات عملی در داخل یونیتهای رفتارشناسی demo،attack، وbackdraughtتمرین حمل مصدوم با دستگاه تنفسی، تمرین تستهای دستگاه تنفسی

دوره توانایی عملیات اطفاء حریق وبکارگیری تجهیزات اطفاءحریق

سر فصل دوره
دوره تئوری
آشنایی باعملیات گروهی وآرایش نیرو،   انواع عملیات اطفاء حریق ،   روشهای اطفاء حریق ، عملیات اطفاء در اماکن وتصرف های مختلف، روشهای عملیات ترکیبی عوامل اطفائی،

عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
تمرین عملیات اطفاء حریق ، تمرین عملیات اطفاء حریق مواد شیمیایی، تمرین عملیات ترکیبی عوامل اطفایی

دوره توانایی عملیات با کف و کف سازی در اطفاء حریق

سر فصل دوره
دوره تئوری
آشنایی با اصول اهداف و ضرورتها،آشنایی با مکانیزم عملکرد کف روی آتش ، شناخت انواع کف و اثرات آنها ، آشنایی با مشخصات فنی کف، آشنایی با تجهیزات کف ساز نازلها و تناسب سازها، روشهای استفاده از کف در اتفاء حریق در اماکن مختلف، روشهای استفاده از تجهیزات ثابت و پرتابل کف ساز،  ملاحظات عملیاتی در هنگام عملیات کف رسانی
 
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
تمرین استفاده از تجهیزات کف ساز(F1،F2،F3)، تمرین استفده از توربکس، تمرین استفاده از کف در اتفاء حریق

دوره دستگاه تنفسی تخصصی

طول دوره۹۶ ساعت

سر فصل دوره

دوره تئوری
آشنایی با اصول اهداف و ضرورتها،آشنایی بافیزیولوژی تنفس،اصطلاحات تنفسی، شناخت فاکتورهای تاثیر گذار بر نرخ تنفس ،شناخت اثرات فیزیولوژی کمبود اکسیژن در بدن،  شناخت استاندارد اروپا و انگلستان،  شناخت انواع دستگاه تنفسی(مدار باز و بسته)،
شناخت قسمتهای مختلف دستگاه تنفسی فنزی و دراگ ،محاسبات عملکرد دستگاه تنفسی،  شناخت تستهای دستگاه تنفسی،  نحوه پوشیدن –ماسک گذاری-اتصال و جداکردنسیلندر از دستگاه،ساختار طناب راهنما،طناب انفرادی و نفرات مربوط به آنها،روشهای جست و جو وکار با طناب انفرادی و راهنما،  نحوه حرکت در دود و تاریکی، مقررات مربوط به دربها به هنگام ورود،  شناخت علائم خطر در محل حادثه،  نحوه حرکت بر روی پله ها در طبقات،  آشنایی با حمل مصدوم،  کارکرد با دستگاه در فضاهای محدود،  آشنایی با کنترل بردControl Board،  سرویس و نگهداری دستگاه تنفسی

عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
تمرین استفاده ازدستگاه تنفسی، تمرین محاسبات زمان عملکرد ، تمرین نحوه حرکت و جست و جو در دود و تاریکی، تمرین نحوه حرکت بر روی پله ها، تمرین نحوه استفاده از دستگاه تنفسی در فضاهای محدود، تمرین نحوه استفاده از طناب راهنما و انفرادی ، تمرین نحوه استفاده از کنترل برد، تمرین حمل مصدوم با دستگاه تنفسی،تمرین تستهای دستگاه تنفسی، تمرین سرویس و نگهداری

دوره پمپهای آتش نشانی

سر فصل دوره
دوره تئوری
آشنایی با اصول اهداف و ضرورتها و تاریخچه ،آشنایی با انواع پمپها، طبقه بندی پمپها، شناخت اجزاءپمپ و تجهیزات جانبی-(ادوات و درجات پمپ)، انواع تخلیه کننده ها و دلایل عدم مکش یا تخلیه، شناخت روشهای عملیاتی، روشهای آبگیری از منابع تحت فشار و آبگیری از منابع روباز، شناخت محدودیتهای عملی به هنگام آبگیری از منابع روباز، نکات ایمنی به هنگام کار با پمپ، آزمایشات اختصاصی پمپ، سرویس و نگه داری پمپ

عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
تمرین عملیات  باپمپ p1،p2،p3، آبگیری پمپ از هیدرانتف ، آبگیری پمپ از منابع روباز، انجام تست خشک و تست تر، تمرین رله مدار بسته، تمرین رله مدار باز