images (5)

برنامه­ ریزی و زمان­بندی حلقه مفقوده مدیریت دارایی­های فیزیکی در بسیاری از سازمان­ها است.

پس از تدوین فعالیت های مناسب نگهدارى وتعمیرات، برنامه­ ریزی و زمان­بندى صحیح آنهابه سازمان کمک مى­کند تا علاوه بربهینه سازى فعالیتهاى نیروهاى نگهدارى وتعمیرات،هزینه نهایى تمام شده را کاهش و اثر بخشى کلى تجهیزات (OEE)را افزایش دهد. در واقع درحالیکه هزینه­ های نگهداری و تعمیرات کاهش می­ یابد قابلیت اطمینان تجهیزات نیز افزایش می­ یابد.

در تعداد کمی از سازمان­ها، معنای برنامه­ ریزی و زمان­ بندی به درستی درک شده و منابع گران قیمت نگهداری و تعمیرات به خوبی مدیریت و کنترل می­شود. حتی می توان سازمان هایی را نیز یافت که در برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت­های خود بسیار موفق عمل کرده و این مسئله منجر به افزایش توان رقابت پذیری ایشان در قیاس با رقبای آن ها شده است. پیاده سازی صحیح پروژه های مرتبط با بهبود مدیریت کار (شامل برنامه ریزی و زمانبندی) دارای ظرافت های خاصی است که در کیفیت پیاده سازی آن بسیار تاثیر گذارند.

گروه آموزشی هورداد با تجارب مختلف در صنایع مختلف، دانش و تجربه خود در زمینه برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات را در اختیار سازمان شما قرار می دهند. سازمان­ شما بعد از برخورداری از آموزش­ها و مشاوره ­های موثر و در سطح کلاس های گروه آموزشی هورداد، با بهره ­گیری از دانش برنامه­ ریزی و زمان­بندی، خواهد توانست:

  • فعالیت های نگهداری و تعمیراتی خود را با استفاده از بهینه­ترین حالت منابع و به شیوه­ای صحیح به انجام برسانند.
  • سطح ایمنی در اجرای فعالیت های نت را افزایش دهند.
  • زمان و انرژی نیروی انسانی موجود را از کارهای اضافه آزاد ساخته و آن­ها را به کارهای ارزشمند اختصاص دهند.
  • فضای مشارکتی کاری بین تعمیرات و عملیات را ایجاد نمایند.
  • به پیشرفت مستمر در زمینه مدیریت دارایی­های فیزیکی دست یابند.