محتوای دوره:

– تعریف ومفاهیم گشت زنی

– انواع گشت وروش های گشت زنی

–     ویژگی های تخصصی ومهارتی افسران گشت

–    تکنیک های حرفه ای ومدرن گشت های خودرویی وپیاده

–      آشنایی با انواع سرقت ها و راه های پیشگیری از آن

–     شناخت صحنه جرم وراه های حفظ صحنه جرم

–      آسیب شناسی شغلی در حوزه گشت ونگهبانی

– ویژگی های ممتاز پرسنل گشت وصفات برجسته آنان درتکریم ارباب رجوع ورضایت همکاران

-آشنایی بانحوه صحیح برقراری ارتباط حضوری وآداب تماس تلفنی خصوصا در موارد بحرانی واورژانسی

–  چگونگی شناخت افراد مشکوک ومظنون و زیر نظر گرفتن آنها

–  آشنایی با تنظیم صورتجلسه ونگارش گزارش انتظامی

-چگونگی استفاده صحیح از حواس پنجگانه در ماموریت ها

–  -بیست نکته کلیدی که افسران گشت  باید رعایت نمایند