%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9

اصول نقشه خوانی و آشنایی با مدارات پنوماتیک

♦ محتوای دوره:

• آشنایی با اصول کنترل و مفاهیم سیستم های پنوماتیک و برقی و بررسی مزایا و معایب هر کدام.
• مفاهیم و قوانین اساسی در پنوماتیک صنعتی.
• آشنایی با ساختمان مدارات پنوماتیک شامل (انواع عملگرها، شیرها و مدار آماده سازی هوای فشرده).
• آشنایی با استاندارد DIN/ISO1219 در نامگذاری و شناسایی نماد استاندارد شیرها و المانهای پنوماتیکی
• اصول نقشه خوانی مدارهای پنوماتیک
• استفاده از نرم افزار Fluid Simulation Pneumaticsدر طراحی مدارات پنوماتیک

   زمان دوره: ۱۶ ساعت