محتوای دوره:

– تعریف ارتباطات / هدف از برقراری ارتباط/ روشهای برقراری ارتباط سالم در محیط کار

– چگونه می توان ارتباط موثر با مخاطبین و مشتریان شرکت برقرار کرد

–   نقش ارتباط سالم در رضایت مخاطبین / ارتباط موثر چه نقشی در بهداشت روانی دارد

–   چگونه می توان عصبانیت را مدیریت کرد / رابطه ارتباط خوب و شخصیت سالم

–  چگونه می توان با ارتباط موثر معرف سازمان و اهداف آن بود

–  اهمیت ارتباط موثر در موفقیت کارهای روزانه

–  شناخت روشهای برقراری ارتباط سالم و موثر با مخاطبین و مشتریان

– ویژگیهای شخصیتی ورفتاری افرادی که به خوبی ارتباط برقرار می کنند

– ویژگی های ممتاز پرسنل واحد انتظامات وصفات برجسته آنان درتکریم ارباب رجوع ورضایت همکاران

-آشنایی بانحوه صحیح برقراری ارتباط حضوری وآداب تماس تلفنی

– ویژگی های شغلی و شخصیتی یک نگهبان موفق در هر سازمان

– مهارت های گوش دادن فعال و موثر: تفاوت شنیدن و گوش دادن

–  آداب و اخلاق حرفه ایی در بازرسی و نظارت انتظاماتی

–   موانع و محدودیت های برقراری ارتباط

-رعایت آداب معاشرت با مراجعه کنندگان و همکاران/نحوه صحیح دست دادن/معرفی کردن/آداب سخن گفتن

-نحوه اجرای درست وظایف در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع مهارت غیر کلامی و زبان حرکات بدن

-روش های صحیح برخورد با انتقادات مدیران وهمکاران